Inschrijvingsformulier voor het schooljaar 2024-2025
(2de tot 7de jaren)

Leerling
voornaam naam
andere voornamen
geboorteplaats geboortedatum
geslacht
nationaliteit
rijksregisternummerDit vind je op de keerzijde van je identiteitskaart of je kids-ID
straat nr. bus
postnummer deelgemeente
tel. (vast) gsm leerling e-mail leerling

Klas
wordt ingeschreven voor 
graag in de klas met  Geef de naam van een vriend(in) met wie je graag in de klas wil zitten. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.
en

Al ingeschreven in andere school?
Blijft op school eten tijdens de middagpauze?

Gezin
Ouder 1:
voornaam naam
geslacht
nationaliteit beroep
e-mail
gsm tel. (werk)
Ouder 2:
voornaam naam
geslacht
nationaliteit beroep
e-mail
gsm tel. (werk)

broer/zus van  (enkel degenen die reeds op school zijn)
thuistaal 

burgelijke staat bv. gehuwd, samenwonend, gescheiden
Is het bovenstaande adres het officiële adres van de leerling? J N
Indien neen, wat is het officiële adres?
adres 
relatie met leerling bv. ouder 1, ouder 2, pleeggezin…
Woont de leerling steeds op dit officiële adres? J N
Indien neen, wat is het andere adres?
adres 
relatie met leerling bv. ouder 1, ouder 2, pleeggezin…

Extra (nood)telefoonnummers
tel.  naam
relatie met leerlingbv. grootvader, tante, oma…
tel.  naam
relatie met leerlingbv. grootvader, tante, oma…

Schoolgegevens
naam van de huidige (basis)school
adres van de huidige (basis)school
huidig leerjaar

Leren en studeren
Zijn er leer- of ontwikkelingsstoornissen die aandacht nodig hebben?
dyslexie dyscalculie dyspraxie dysorthografie ADHD autisme/ASS hoogbegaafd

andere leerproblemen:
Is hierover een attest opgemaakt? J N
Zo ja, gelieve dit attest te bezorgen aan de school zodat deze bepaalde maatregelen kan treffen. (cfr. zorgplan)

Persoonlijk en familiaal
Zijn er persoonlijke of familiale gegevens die extra aandacht vergen?
gezinsprobleem stress faalangst depressie rouw

Omschrijf of geef andere socio-emotionele problemen:


Medisch
Zijn er medische problemen?
visueel auditief motorisch diabetes

andere medische problemen:
Wordt deze leerling hiervoor behandeld? J N
Neemt deze leerling hiervoor medicatie in? J N

Wat verwacht u van de school op dit vlak? Wat moeten we weten of doen (o.a. over het gebruik van medicatie)?
Wat mogen we zeker niet doen? De school zal, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.

Bent u van oordeel dat de gezondheidstoestand het volgen van bepaalde lessen beïnvloedt? Verklaar.

Ook hier zal de school, indien nodig, met u overleggen over wat zij haalbaar acht en wat niet.

Naam, adres en telefoonnummer van de behandelende (huis)arts, waarmee we eventueel contact kunnen nemen.

Mag (de arts van) het CLB verslagen die hierover bestaan, opvragen of hierover overleggen? J N

Heeft deze leerling een gemotiveerd verslag (opgesteld door het CLB)? J N
Welk soort gemotiveerd verslag?
Heeft deze leerling een verslag (opgesteld door het CLB)? J N

Foto's en ander beeldmateriaal
Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen. Gelieve hieronder duidelijk uw keuze aan te vinken aangaande een aantal specifieke gegevensverwerkingen. Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen (zie www.sintjorisbazel.be voor meer info rond de privacywetgeving)

Mogen er foto’s en ander beeldmateriaal genomen worden van activiteiten, excursies… waarop deze leerling geïdentificeerd kan worden en indien ja, waar mogen deze gepubliceerd worden? J N
Mogen de schoolresultaten van deze leerling doorgegeven worden aan de vorige (basis)school? J N
Mogen de contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) van deze leerling doorgegeven worden in het kader van “Verder studeren”? J N
Mogen de contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) van deze leerling doorgegeven worden in het kader van de “Stap naar de arbeidsmarkt”? J N

Opmerkingen
Welke zaken wilt u nog zeker melden die nuttig kunnen zijn bij de begeleiding van deze leerling?

De privacywet verbiedt de verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (art. 9, lid 1 AVG), tenzij u de school hiervoor schriftelijk toestemming geeft (art. 9, lid 2 AVG. U kan, indien u dat wenst, deze toestemming op elk moment intrekken. U heeft ook het recht deze gegevens in te zien en zo nodig te laten verbeteren. De school zal de gegevens enkel verwerken met de bedoeling
  • adequaat te kunnen reageren bij risicosituaties;
  • uw zoon/dochter te begeleiden bij zijn/haar studie, studiekeuze en socio-emotionele ontwikkeling.
  • Enkel de personen die rechtstreeks bij de begeleiding van uw zoon/dochter betrokken zijn, kunnen deze gegevens raadplegen. Deze personen zijn ertoe gehouden het vertrouwelijke karakter van deze informatie te eerbiedigen. U bent niet verplicht gegevens over de gezondheid van uw zoon/dochter mee te delen. De school kan echter geen rekening houden met gegevens die haar niet bekend zijn. De info wordt verwerkt zolang als nodig is om de leerling op te volgen.